Bạn đang chuyển hướng đến địa chỉ:

https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Ftoanpt.com%2Fhoi-dap%2Fcho-hinh-chop-s-abcd-co-day-la-hinh-vuong-canh-ben-sa-vuong-goc-voi-mat-day-sa-ab-a.html&media=https%3A%2F%2Fsecure.gravatar.com%2Favatar%2F2ec15a51340665fa4974738fd22a08c2%3Fs%3D96%26r%3Dg&description=Cho%20h%C3%ACnh%20ch%C3%B3p%20S.ABCD%20c%C3%B3%20%C4%91%C3%A1y%20l%C3%A0%20h%C3%ACnh%20vu%C3%B4ng%2C%20c%E1%BA%A1nh%20b%C3%AAn%20SA%20vu%C3%B4ng%20g%C3%B3c%20v%E1%BB%9Bi%20m%E1%BA%B7t%20%C4%91%C3%A1y%3B%20SA%20%3D%20AB%20%3D%20a

Click vào nút dưới đây để xác nhận chuyển hướng