Đề kiểm tra môn toán học kì 1 khối 12 tham khảo

Giới thiệu đề kiểm tra mẫu học kì 1 khối 12 để các bạn tham khảo. Đề gồm 50 câu trắc nghiệm gồm các nội dung:

+ 19 câu hàm số.

+ 16 câu mũ – logarit

+ 7 câu thể tích khối đa diện

+ 8 câu mặt tròn xoay

Bạn có thể tải về bằng link ở cuối bài.

ĐỀ KIỂM TRA HK1 KHỐI 12 – THAM KHẢO

Câu 1. Hàm số $$y = {x^3} – 3x + 1$$ nghịch biến trên những khoảng nào?
A. $$\left( { – 1;1} \right)$$                       B.                                C. $$\left( { – \infty ; – 1} \right)$$ và $$\left( {1; + \infty } \right)$$         D. $$\left( { – 1;3} \right)$$
Câu 2. Hàm số $$y =  – {x^4} – {x^2} – \sqrt 2 $$ đồng biến trên những khoảng nào?
A. $$\left( {0; + \infty } \right)$$              B. $$\left( { – \infty ;0} \right)$$               C. $$\left( { – \infty ; – \sqrt 2 } \right)$$                    D. $$\left( { – \sqrt 2 ; + \infty } \right)$$
Câu 3. Hàm số nào sau đây đồng biến trên từng khoảng xác định?
A. $$y = \frac{{x + 2}}{{x – 1}}$$                                              B. $$y = {x^3} + 2{x^2} + 1$$
C. $$y = 2{x^4} – 3{x^2} – 1$$                             D. $$y = \frac{{x – 2}}{{x + 1}}$$
Câu 4. Với giá trị nào của tham số $$m$$ thì hàm số $$y = {x^3} – 6m{x^2} + 2$$ đồng biến trên ?
A.                    B. $$m \ge 0$$                      C. $$m = 0$$                                    D. $$m < 0$$
Câu 5. Hàm số $$y = \frac{{ – x + 3}}{{2x + 1}}$$ có bao nhiêu cực trị?
A. 0                             B. 1                            C. 2                                         D. 3
Câu 6. Hàm số đa thức bậc ba có tối đa bao nhiêu cực trị?
A. 1                             B. 2                            C. 3                                         D. 4
Câu 7. Hàm số $$y = {x^4} – 4{x^2} – 3$$ có giá trị cực đại bằng:
A. 0                             B. $$\sqrt 2 $$                      C. $$ – 3$$                            D. $$ – 7$$
Câu 8. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số$$y = {x^3} – m{x^2} + x – 3$$ đạt cực đại tại $$x =  – 1$$?
A. $$m =  – 2$$                     B. $$m \in \emptyset $$                  C.                                D. $$m \ne  – 2$$
Câu 9. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số $$y =  – {x^3} – 3{x^2} + mx + 1$$ có $$y$$CĐ và $$y$$CT trái dấu?
A. $$ – 1 < m < 1$$                                     B. $$m =  – 1$$ hoặc $$m = 1$$
C. $$m <  – 1$$ hoặc $$m > 1$$                           D. $$m \in \emptyset $$
Câu 10. Giá trị lớn nhất của hàm số $$y = \frac{{2x – 1}}{{3 – x}}$$ trên đoạn $$\left[ {0;2} \right]$$ là:
A. 2                             B. 3                             C. $$ – \frac{1}{3}$$                                  D. 0
Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $$y = \sqrt {x + 2}  + \sqrt {4 – x} $$ là:
A. $$\sqrt 6 $$                      B. $$2\sqrt 3 $$                    C. $$ – 2$$                            D. 1
Câu 12. Cho hàm số $$y = {e^{\frac{1}{2}{{\cos }^2}x}}\sin x$$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $$\mathop {\max }\limits_{\left[ { – \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right]} y = 1$$      B. $$\mathop {\min }\limits_{\left[ { – \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right]} y = 1$$            C. $$\mathop {\max }\limits_{\left[ { – \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right]} y =  – 1$$                    D. $$\mathop {\min }\limits_{\left[ { – \frac{\pi }{2};\frac{\pi }{2}} \right]} y = 0$$
Câu 13. Hàm số nào sau đây có tiệm cận?
A. $$y = {x^2} – 3x$$                                             B. $$y =  – {x^3} + 4x – 1$$
C. $$y = 2{x^4} + {x^2} – 1$$                              D. $$y = \frac{1}{{x + 1}}$$
Câu 14. Hàm số $$y = \frac{{3x – 2}}{x}$$ có tiệm cận ngang và tiệm cận đứng lần lượt là:
A. $$x = 0$$ và $$y = 3$$             B. $$x = 3$$ và $$y = 0$$ C. $$y = 0$$ và $$x = 3$$                         D. $$y = 3$$ và $$x = 0$$
Câu 15. Đồ thị dưới đây là của hàm số nào?
đề kiểm tra học kì 1
A. $$y = {x^4} – 2{x^2}$$                                     B. $$y =  – {x^4} + 2{x^2} + 1$$
C. $$y = {x^4} – 2{x^2} + 1$$                              D. $$y =  – {x^4} + 2{x^2}$$
Câu 17. Đồ thị hàm số $$y = {x^4} + {x^2} – 1$$ cắt trục $Ox$ tại bao nhiêu điểm?
A. 1                             B. 2                             C. 3                                         D. 4
Câu 18. Với giá trị nào của tham số $$m$$ thì phương trình $$2{x^3} – 3{x^2} + m – 1 = 0$$ có đúng một nghiệm?
A. $$m >  – 1$$  hoặc $$m <  – 2$$                                   B. $$m < 1$$ hoặc $$m > 2$$
C. $$ – 2 < m <  – 1$$                                              D. $$1 < m < 2$$
Câu 19. Cho hàm số $$y = \frac{{x – 3}}{{x + 2}}$$ có đồ thị (C). Gọi M là điểm trên (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.
A. $$\sqrt 5 $$                      B. $$2\sqrt 5 $$                    C. $$3\sqrt 5 $$                                D. $$4\sqrt 5 $$

Quý thầy cô và bạn đọc muốn đóng góp tài liệu hoặc bài viết cho website TOANPT, vui lòng gửi về:

1. Fanpage: Toán phổ thông

2. Email: admin@toanpt.com

Chúng tôi trận trọng mọi đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Xin cảm ơn!

Loading...

Ý kiến bạn đọc

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.