Đề thi thử môn toán THPT QG 2018 sở GD-ĐT Bình Thuận

Giới thiệu đề thi thử môn toán kì thi THPT QG của sở GD-ĐT Bình Thuận. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút. Đề tương đối nhẹ so với đề thi thử của các tỉnh khác, phù hợp cho các bạn đang ôn tập.

XEM ONLINE


Nội dung text

SÐ GIO DÖC V€ €O T„O
BœNH THUŠN — THI THÛ NGHI›M
( · n y câ 06 trang )KÝ THI TRUNG HÅC PHÊ THÆNG QUÈC GIA N‹M 2018
B i thi:TON
Thíi gian l m b i: 90 phót, khæng kº thíi gian ph¡t · Hå v  t¶n:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sè b¡o danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lîp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . M¢ · thi 301C¥u 1.
Gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè y= x2
+ 2 x
(vîi
x> 0) b¬ng
A. 4. B.2. C.1. D.3.
C¥u 2. Trong khæng gian, kh¯ng ành n o sau ¥y sai?
A. N¸u ba m°t ph¯ng c­t nhau theo ba giao tuy¸n ph¥n bi»t th¼ ba giao tuy¸n §y ho°c çng quy
ho°c æi mët song song vîi nhau.
B. Hai ÷íng th¯ng ph¥n bi»t còng vuæng gâc vîi mët ÷íng th¯ng th¼ song song vîi nhau.
C. Hai m°t ph¯ng ph¥n bi»t còng vuæng gâc vîi mët ÷íng ph¯ng th¼ song song vîi nhau.
D. Cho hai ÷íng th¯ng ch²o nhau. Câ duy nh§t mët m°t ph¯ng chùa ÷íng th¯ng n y v  song
song vîi ÷íng th¯ng kia.
C¥u 3. Sè phùc z= 15 3i câ ph¦n £o b¬ng
A. 3. B.15. C.3i. D.3.
C¥u 4. N¸u mët khèi châp câ thº t½ch v  di»n t½ch m°t ¡y l¦n l÷ñt b¬ng a3
v  a2
th¼ chi·u cao cõa
nâ b¬ng
A. 3a. B.a 3
.
C.2a. D.a.
C¥u 5. Hå nguy¶n h m cõa h m sè f(x ) = ex
+ cos xl
A. ex
sin x+ C. B.e
x
+ 1 x
+ 1
sin x+ C. C.ex
+ sin x+ C. D.e
x
+ 1 x
+ 1+
sin x+ C.
C¥u 6. Trong khæng gian O x y z, cho ba iºm A(2; 1; 3 ), B (4; 0; 1 )v  C( 10; 5; 3 ). Vectì n o d÷îi
¥y l  vectì ph¡p tuy¸n cõa m°t ph¯ng (AB C )?
A. !
n = ( 1; 8; 2 ). B.!
n = ( 1; 2; 0 ). C.!
n = ( 1; 2; 2 ). D.!
n = ( 1;2; 2 ).
C¥u 7. C­t mët vªt thº #bði hai m°t ph¯ng (P ) v  (Q )vuæng gâc vîi tröc O xl¦n l÷ñt t¤i c¡c iºm
x = av  x= b(a < b). Mët m°t ph¯ng tòy þ vuæng gâc vîi O xt¤i iºm x(a  x b) c­t #theo thi¸t di»n câ di»n t½ch l  S(x ). Gi£ sû S(x ) li¶n töc tr¶n o¤n [a ;b]. Khi â ph¦n vªt thº #giîi h¤n bði hai m°t ph¯ng (P ) v  (Q )câ thº t½ch b¬ng A. V= b Z a S 2 ( x )d x. B.V=  b Z a S (x )d x. C.V= b Z a S (x )d x. D.V=  b Z a S 2 ( x )d x. C¥u 8. Trong khæng gian O x y z, cho hai iºm A(1; 2; 3 )v  B( 2; 1; 2 ). T¼m tåa ë iºm Mthäa m¢n ! M B =2! M A . A. M 1 2 ; 3 2 ; 5 2 ‹ . B.M(4; 3; 1 ). C.M(4; 3; 4 ). D.M( 1; 3; 5 ). C¥u 9. Trong khæng gian O x y z, cho hai iºm A(1; 2; 3 )v  B(2; 4; 1). Ph÷ìng tr¼nh ch½nh t­c cõa ÷íng th¯ng ABl  Trang 1/6 M¢ · 301 A. x + 2 1 = y + 4 2 = z + 1 4 . B.x 1 1 = y 2 2 = z 3 4 . C. x + 2 1 = y + 4 2 = z 1 4 . D.x + 1 1 = y + 2 2 = z + 3 4 . C¥u 10. Cho h m sè f(x ) = 1 4 x 4 2×2 + 1. Kh¯ng ành n o sau ¥y sai? A. H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng (2; +1 ). B.H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng (0; +1 ). C. H m sè nghàch bi¸n tr¶n kho£ng (1 ; 2). D. H m sè çng bi¸n tr¶n kho£ng ( 2; 1). C¥u 11. ç thà h m sè y= x + 2 p x 2 4 câ bao nhi¶u ti»m cªn ngang ? A. 2. B.3. C.0. D.1. C¥u 12. X²ta,b l  c¡c sè thüc thäa m¢n a b>0. Kh¯ng ành n o sau ¥y sai?
A. 3
p p
a b
=6
p a b
. B.8
Æ (
a b )8
= a b . C.6
p a b
=6
p a
.6
p b
. D.5
p a b
= ( a b)1 5
.
C¥u 13. Cho h m sè f(x ) x¡c ành tr¶n K.Kh¯ng ành n o sau ¥y sai?
A. N¸u h m sè F(x ) l  mët nguy¶n h m cõa f(x ) tr¶n Kth¼ vîi méi h¬ng sè C, h m sè
G (x ) = F(x ) + Ccông l  mët nguy¶n h m cõa f(x ) tr¶n K.
B. N¸u f(x ) li¶n töc tr¶n Kth¼ nâ câ nguy¶n h m tr¶n K.
C. H m sè F(x ) ÷ñc gåi l  nguy¶n h m cõa f(x ) tr¶n Kn¸u F0
( x ) = f(x ) vîi måi x2 K.
D. N¸u h m sè F(x ) l  mët nguy¶n h m cõa f(x ) tr¶n Kth¼ h m sè F( x) công l  mët nguy¶n
h m cõa f(x ) tr¶n K.
C¥u 14. Ph÷ìng tr¼nh log
3(
2 x + 1) = 3câ nghi»m duy nh§t b¬ng
A. 4. B.13. C.12. D.0.
C¥u 15.
Cho h m sè y= f(x ) li¶n töc tr¶n Rv  câ ç thà l  ÷íng cong trong h¼nh
v³ b¶n. iºm cüc tiºu cõa ç thà h m sè y= f(x ) l
A. x= 1. B.x= 1.
C. M( 1; 1 ). D.M(1; 3). xy

1 112

1
3 O
C¥u 16.
Khèi c¦u b¡n k½nh R= 2a câ thº t½ch l
A. 32
a3 3
.
B.6 a3
. C.8
 a3 3
.
D.16a2
.
C¥u 17. Cho tù di»n AB C D,G l  trång t¥m tam gi¡c AB D. Tr¶n o¤n B C, l§y iºm Msao cho
M B =2M C . Kh¯ng ành n o sau ¥y óng ?
A. M G song song (AC D ). B.M G song song (AB D ).
C. M G song song (AC B ). D.M G song song (B C D ).
C¥u 18. X²t c¡c sè thüc d÷ìng a,b sao cho 25, 2 a, 3 bl  c§p sè cëng v  2,a+ 2, b 3l  c§p sè
nh¥n. Khi â a2
+ b2
3a b b¬ng
A. 59. B.89. C.31. D.76. Trang 2/6 M¢ · 301

C¥u 19.
X²t h¼nh trö (T ) câ b¡n k½nh R,chi·u cao hthäa R= 2hp 3;
(N )l  h¼nh nân câ b¡n k½nh
¡y Rv  chi·u cao g§p æi chi·u cao cõa (T ). Gåi S
1 v
S
2 l¦n l÷ñt l  di»n t½ch xung quanh cõa
(T )
v  (N ). Khi â S
1 S
2 b¬ng
A. 4 3
.
B.1 2
.
C.2 3
.
D.3 4
.
C¥u 20. Di»n t½ch h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði ç thà h m sè y= cos x,tröc tung, tröc ho nh v  ÷íng
th¯ng x= b¬ng
A. 3. B.2. C.4. D.1.
C¥u 21. Gi¡ trà lîn nh§t cõa h m sè y= sin 2
x + cos x 1l
A. 5 4
.
B.3 4
.
C.1 4
.
D.1 2
.
C¥u 22. Cho h m sè y= x3
6×2
+ x+ 1câ ç thà (C ). Trong t§t c£ c¡c ti¸p tuy¸n cõa (C ), ti¸p
tuy¸n câ h» sè gâc nhä nh§t câ ph÷ìng tr¼nh l
A. y= 16 x 19 . B.y= 11 x+ 9. C.y= 8x + 5. D.y= 37 x+ 87 .
C¥u 23. Cho hai sè phùc z= 3 5i v  w= 1 + 2i. iºm biºu di¹n sè phùc z0
= z
w.z trong m°t
ph¯ng O x ycâ tåa ë l
A. ( 4; 6). B.(4; 6). C.(4; 6 ). D.( 6; 4).
C¥u 24. B§t ph÷ìng tr¼nh log2
x 2019 log x+ 2018 0câ tªp nghi»m l
A. S= 
10; 10 2018
. B.S= 
10; 10 2018
. C.S= [ 1; 2018 ]. D.S=
10; 10 2018
.
C¥u 25. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº gi¡ trà nhä nh§t cõa h m sè y= x
+ m2 x
1 tr¶n
o¤n [2; 3 ]b¬ng 14.
A. m=5. B.m=2p 3
. C.m=5. D.m=2p 3
.
C¥u 26. Trong khæng gian O x y z, ph÷ìng tr¼nh n o d÷îi ¥y l  ph÷ìng tr¼nh cõa m°t c¦u câ t¥m
I (1; 2; 1) v  ti¸p xóc vîi m°t ph¯ng (P ) : x 2y 2z 8= 0?
A. (x + 1)2
+ ( y+ 2)2
+ ( z 1)2
= 3. B.(x 1)2
+ ( y 2)2
+ ( z+ 1)2
= 9.
C. (x 1)2
+ ( y 2)2
+ ( z+ 1)2
= 3. D.(x + 1)2
+ ( y+ 2)2
+ ( z 1)2
= 9.
C¥u 27. Chon2 N
thäa m¢n C5
n =
2002 . T½nh A5
n .
A. 2007 . B.10010 . C.40040 . D.240240 .
C¥u 28. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº h m sè f(x ) = 8
< : x 2 16 x 4 khi x> 4
m x +1 khi x 4li¶n töc
tr¶n R.
A. m=8ho°c m=7 4
.
B.m= 7 4
.
C. m=7 4
.
D.m=8 ho°c m= 7 4
.
C¥u 29. Cho h m sè y= f(x ) x¡c ành tr¶n Rnf 0g, li¶n töc tr¶n méi kho£ng x¡c ành v  câ b£ng
bi¸n thi¶n nh÷ h¼nh d÷îi ¥y. T¼m t§t c£ c¡c gi¡ trà thüc cõa tham sè mº ph÷ìng tr¼nh f(x ) = m
câ ba nghi»m thüc ph¥n bi»t. Trang 3/6 M¢ · 301

x
y
0 y 1
0 1 +
1
0 +
+
1 +
1 1 2

2
2 +
1 +
1 A.
m2[2; +1 ). B.m2( 2; 2 ). C.m2( 2; 2 ]. D.m2[ 2; 2 ).
C¥u 30. Cho h m sè y= x4
+ 2×2
+ 1câ gi¡ trà cüc ¤i v  gi¡ trà cüc tiºu l¦n l÷ñt l  y
1 v
y
2. Khi
â kh¯ng ành n o sau ¥y óng ?
A. 3y
1
y
2 =
1. B.3y
1
y
2 =
5. C.3y
1
y
2 =
1. D.3y
1
y
2 =
5.
C¥u 31. Ph÷ìng tr¼nh sin 5x sin x= 0câ bao nhi¶u nghi»m thuëc o¤n [ 2018 ; 2018 ]?
A. 20179 . B.20181 . C.16144 . D.16145 .
C¥u 32. T½nh t½ch ph¥n I= 2
Z
1
2019log 2x
+ 1 ln 2

x2018
dx.
A. I= 22017
. B.I= 22019
. C.I= 22018
. D.I= 22020
.
C¥u 33. T½nh t½ch ph¥n I= 2018
Z
0 ln
(1 + 2x
) (
1 + 2
x
) log
4e d
x.
A. I= ln
1 + 22018 
ln 2 . B.I= ln2

1 + 22018 
ln2
2 .
C. I= ln2

1 + 22018 
ln 4 . D.I= ln2

1 + 2
2018 
ln2
2 .
C¥u 34.
Cho h m sè y= a x
+b c x
+d câ ç thà nh÷ h¼nh b¶n.
M»nh · n o d÷îi ¥y óng ? A. a b 0. D.bd 0. xy
O
C¥u 35.
Cho h¼nh hëp AB C D.A 0
B 0
C 0
D 0
câ t§t c£ c¡c c¤nh ·u b¬ng a,
Ö B C D =×
A 0
D 0
D = ×
B B 0
A 0
= 60 
. Kho£ng c¡ch giúa hai ÷íng th¯ng
A 0
D v  C D 0
b¬ng
A. ap 3
6
.
B.ap 6
3
.
C. ap 2
2
.
D.ap 3
3
. A
B D
CA
0 B
0 C
0 D
0 C¥u 36.
Vîi måi sè phùc zthäa m¢n jz 1+ ij  p 2
, ta luæn câ
A. jz + 1j  p 2
. B.j2 z 1+ ij  3p 2
. C.j2 z + 1 ij  2. D.jz + ij  p 2
. Trang 4/6 M¢ · 301

C¥u 37.
GåiAl  tªp hñp t§t c£ c¡c sè tü nhi¶n câ 7chú sè æi mët kh¡c nhau ÷ñc t¤o ra tø c¡c
chú sè 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 . TøAchån ng¨u nhi¶n mët sè. T½nh x¡c su§t º sè ÷ñc chån câ chú sè 1v
chú sè 2ùng c¤nh nhau.
A. 5 21
.
B.5 18
.
C.2 7
.
D.1 3
.
C¥u 38. X²t(H )l  h¼nh ph¯ng giîi h¤n bði ç thà h m sè f(x ) = asin x+ bcos x(vîi a,b l  c¡c
h¬ng sè thüc d÷ìng), tröc ho nh, tröc tung v  ÷íng th¯ng x= .N¸u vªt thº trán xoay ÷ñc t¤o
th nh khi quay (H )quanh tröc O xcâ thº t½ch b¬ng 5
 2 2
v
f0
(0 ) = 2th¼ 2a + 5b b¬ng
A. 8. B.11. C.9. D.10.
C¥u 39. Mët tói câ 14vi¶n bi gçm 5vi¶n m u tr­ng ÷ñc ¡nh sè tø 1¸n 5; 4 vi¶n m u ä ÷ñc
¡nh sè tø 1¸n 4; 3 vi¶n m u xanh ÷ñc ¡nh sè tø 1¸n 3v  2vi¶n m u v ng ÷ñc ¡nh sè tø
1 ¸n 2.Câ bao nhi¶u c¡ch chån 3vi¶n bi tøng æi kh¡c sè ?
A. 243 . B.190 . C.120 . D.184 .
C¥u 40. Trong khæng gian O x y z, cho iºm M(1; 2; 3 )v  m°t ph¯ng ( ) câ ph÷ìng tr¼nh l
x 2y + z 12 =0. T¼m tåa ë iºm Hl  h¼nh chi¸u vuæng gâc cõa iºm Mtr¶n
m°t ph¯ng ( ).
A. H(5; 6; 7 ). B.H(2; 0; 4 ). C.H(3; 2; 5 ). D.H( 1; 6; 1 ).
C¥u 41. H» sè cõa x5
trong khai triºn f(x ) =
1 + x+ 3×3
10
th nh a thùc l
A. 1380 . B.1332 . C.3480 . D.1836 .
C¥u 42.
Cho l«ng trö tam gi¡c AB C.A 0
B 0
C 0
câ ¡y AB Cl  tam gi¡c ·u c¤nh a.
H¼nh chi¸u vuæng gâc cõa A0
l¶n m°t ph¯ng (AB C )l  trung iºm cõa
AB .N¸u AC0
v  A0
B vuæng gâc vîi nhau th¼ khèi l«ng trö AB C.A 0
B 0
C 0
câ thº t½ch l  A. p 6
a3 8
.
B.p 6
a3 4
.
C.p 6
a3 2
.
D.p 6
a3 24
. A
C BA
0 B
0 C
0 C¥u 43.
Trong khæng gian O x y z, cho m°t c¦u (S ) : (x 1)2
+ ( y 2)2
+ ( z 3)2
= 9v  ÷íng th¯ng
 😡
6
3 =
y
2 2
=
z
2 2
. Ph÷ìng tr¼nh m°t ph¯ng
(P ) i qua M(4; 3; 4 ), song song vîi ÷íng
th¯ng v  ti¸p xóc vîi m°t c¦u (S ) l
A. x 2y + 2z 1= 0. B.2x + 2y + z 18 =0.
C. 2x + y 2z 10 =0. D.2x + y+ 2z 19 =0.
C¥u 44. Trong khæng gian O x y z,cho c¡c iºm M(2; 2; 3), N ( 4; 2; 1 ). Gåi l  ÷íng th¯ng i
qua M,nhªn !
u = ( a;b;c) l m vectì ch¿ ph÷ìng v  song song vîi m°t ph¯ng (P ) : 2 x+ y+ z= 0
sao cho kho£ng c¡ch tø N¸n ¤t gi¡ trà nhä nh§t. Bi¸t ja j, jb j l  hai sè nguy¶n tè còng nhau,
khi â ja j+ jb j+ jc j b¬ng
A. 15. B.13 . C.16. D.14. Trang 5/6 M¢ · 301

C¥u 45.
Cho h¼nh châp S.AB C D câ ¡y AB C Dl  h¼nh chú nhªt thäa
AD =p 3
2
AB
.M°t b¶n S ABl  tam gi¡c ·u v  n¬m trong m°t ph¯ng
vuæng gâc vîi m°t ph¯ng (AB C D ). T½nh gâc giúa hai m°t ph¯ng
( S AB )v  (S C D ).
A. 30
. B.60
. C.45
. D.90
. B AS
C D
C¥u 46.
Sü t«ng d¥n sè ÷ñc t½nh theo cæng thùc P
n =
P
0e n
.r
, trong â P
0 l  d¥n sè cõa n«m l§y l m
mèc t½nh, P
n l  d¥n sè sau
nn«m, rl  t¿ l» t«ng d¥n sè h ng n«m. Bi¸t r¬ng n«m 2016,d¥n sè Vi»t
Nam ¤t kho£ng 92695100ng÷íi v  t¿ l» t«ng d¥n sè l  1, 07%(theo Têng cöc thèng k¶). N¸u t¿ l»
t«ng d¥n sè khæng thay êi th¼ ¸n n«m n o d¥n sè n÷îc ta ¤t kho£ng 103163500ng÷íi ?
A. 2028 . B.2026 . C.2024 . D.2036 .
C¥u 47. X²t c¡c sè phùc z
1 =
3 4i, z
2 =
2+ mi,( m 2R). Gi¡ trà nhä nh§t cõa
mæun sè phùc z
2 z
1 b¬ng
A. 2 5
.
B.2. C.2. D.1 5
.
C¥u 48. Trong khæng gian O x y z, vi¸t ph÷ìng tr¼nh m°t ph¯ng (P ) song song v  c¡ch ·u hai ÷íng
th¯ng d
1 : x
2
1 =
y 1
=
z 1
v
d
2 : x 2
=
y
1
1 =
z
2
1 .
A. 2y 2z + 1= 0. B.2x 2z + 1= 0. C.2y 2z 1= 0. D.2x 2y + 1= 0.
C¥u 49.
X²t c¡c h m sè y= log
ax
, y = bx
, y = cx
câ ç thà nh÷ h¼nh v³ b¶n, trong
â a,b ,c l  c¡c sè thüc d÷ìng kh¡c 1. Kh¯ng ành n o sau ¥y óng?
A. log
c(
a + b) > 1+ log
c2
. B.log
a bc
> 0.
C. log
ab c
>
0. D.log
ba c
<
0. xy
11

1 Oy
= cx y
= bx y
= log
ax C¥u 50.
Trong khæng gian O x y z, cho ÷íng th¯ng d:x 1
=
y
+ 1 2
=
z
+ 2 3
v  m°t ph¯ng
( P ) : x + 2y 2z + 3= 0. Gåi Ml  iºm thuëc ÷íng th¯ng dsao cho kho£ng c¡ch tø M¸n
m°t ph¯ng (P ) b¬ng 2. N¸u Mcâ ho nh ë ¥m th¼ tung ë cõa Mb¬ng
A. 3. B.21 . C.5. D.1.
– – – – – – – – – – H˜T- – – – – – – – – – Trang 6/6 M¢ · 301

P
N M¢ · thi 301
1.D2.B3.A
4.A
5.C
6.C 7.C
8.C 9.B
10.B
11.A12.C13. D14.
B
15.D
16.A 17.
A
18.A 19.
B
20.B
21. C 22.B 23.A 24.
A
25.A
26.B 27.
D
28.B 29.
B
30.B
31. D 32.B 33.B 34.
B
35.B
36.B 37.
B
38.C 39.
B 40.C
41. B 42.A 43.D 44.A 45.C
46.B 47.
A 48.A 49.C
50.A

Quý thầy cô và bạn đọc muốn đóng góp tài liệu hoặc bài viết cho website TOANPT, vui lòng gửi về:

1. Fanpage: Toán phổ thông

2. Email: admin@toanpt.com

Chúng tôi trận trọng mọi đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Xin cảm ơn!

Loading...

Ý kiến bạn đọc

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.