Đề kiểm tra khảo sát Toán 12 năm 2017 – 2018 trường Chu Văn An – Hà Nội

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Nội dung text:

Trang 1/7 – Mã đề thi 121
SỞ G
IÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ
NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12
NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:. Mã đề 121
Số báo da
nh:.
Câu 1:
Trong
không gian
, Ox
yz
T rềCT

dồểT ịềưđĐT
 

/ 0
P
x y z

  
Một
vectơ pháp tuyến của mặt
phẳng
 P TrqTể(MTeuTộôT
A.
  1
; 2 ;1 .
 B.   1
; 2 ;1 .
sM   1
;1; 1 .
 31   2
;1;1 .
s20Oọẳ

m số
4 2
1
y
x


đồng
biến trên khoảng
A.
1 ;
.
2


 


B. 1;
.
2



C.   0
; .


31   ;
0 .


Câu 3:
Cho hàm số   y
f x
 có đồ thị như hình vẽ bên

m số đã cho có mấy điểm cực trị?
A. 0. B.2.
C. 4. D.1.
Câu 4: Nguyên hàm
1 d 2
1
I
x
x 
 bằng
A.
1l
n 2 1 .
2 x
C

 

B. l
n 2 1 .
x
C

 

C.
1l
n 2 1 .
2 x
CD. l
n 2 1 .
x
C

Câu 5: Tập x
ác định
D của hàm số
 / ;
/
y
x xA.
  0
; 2 .
D
 B.     ;
0 2; .
D 
  
C.     ;

0 2; .
D 
  
D.   0
; 2 .
D

Câu 6: Điểm
biểu diễn
của số phức
zTộô   1
; 2 .
M Tọa độ
của điểm biểu diễn cho số phức

2 w
z zA.
  2

; 3 .
 21   2
;1 .
sM   1
; 6 .
 D.   2
; 3 .
s20OCẳ
Trong
không gian
, Ox
yz
TrềCTexGdT   < = 0= /  M Mệnh đề nà o sau đây là đúng? A.  . M Oxz  B.  . M Oyz  C. . M Oy  31  . M Oxy  Câu 8: Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt? A. Ba mặt. B.Hai mặt. C.Bốn mặt. D.Năm mặt. Câu 9: Giới hạn si n 1 l im x x x     bằng A. .   21 1 . sM .   31 0 . ốbOshóêhOS hđsO ( Đề có 06 trang ) Trang 2/7 - Mã đề thi 121 Câu 10: Trong không gian , Ox yz T rềCT eẹ]đĐT ểềưđĐT   1 2 : 2 3 , . 3 x t d y t t z            Tọa độ một vectơ chỉ phương của dTộôT A.   2 ; 3; 0 .  B.   2 ; 3; 3 .  C.   1 ; 2; 3 . eM   2 ; 3; 0 . s20ODDẳ Trong không gian , Ox yz T rềCT exGdT   = =  P a b c T ^ềCủđĐ T rIrềT ể_T exGdT PT eốđT ểw`rT ể(MT euT O y fJđĐT A. 2 2 . a c B. .b C. .b D. 2 2 . a c Câu 12: Gọi 1zT kô T ìz T ộađT ộẹbểT ộôT ềMxT đĐềxQdT rữMT ịềẹảđĐT ểwơđềT ì ầ c vz z z    Giá trị của biểu thức   < / / < /  >
P
z z z z

 
bằng
A.
1
0.
 21 10. sM 5
.
 31 1
5.

/04.
Đồ thị của hà
m số
4
3
2 y

x x

 
cắt trục
hoành tại bao nhiêu điểm?
A.
2
.
ộM 1
.
sM 0
.
eM 4
.
s20ODuẳ

bao nhiêu cách chia hết 4 đồ vật khác nhau cho 3 người, biết rằng mỗi người nhận được ít
nhất một đồ vật?
A.
7
2.
ộM 18. sM 12. eM 3
6.
s20ODyẳ
Cho
hàm số
  y

f x
 thỏa
mãn điều kiện
   < f bằng A. 5 . ộM 2 9. sM 19. eM 9 . s20ODếẳ Cho hàm số 3 2 , y ax bx cx d     Y ) ) ) a b c d TộôTr IrTOPTểềHrTkôT v a ( có đồ thị như hình vẽ ). Khẳng định nào sau đây sai? A.   2 ' 0 . 0 x y x x         B. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm 2 . x  C.   ' 0, 2; 0 . y x     D. Đồ thị hàm số có đún g hai điểm cực trị. Câu 17: Cho cấp số cộng   j ) nu n   có số hạng tổng quát 1 3 . nu n   Tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng A. 5 9048.  21 5 9049.  1 1 55.  31 3 10.  /0,. Trong không gian , Ox yz T rềCT dồểT rasT   / / / /  / > O 0
z
S
x
x z
y y
 
 

  và
mặt phẳng
 

/ / 0
P
x y z

 
Mặt
phẳng
 P TrdểT
cềPxTrasT
 S TểềSCT
ểềxốểTDxQđTộôTduểTềơđềTểwmđTrqTDxQđ
ể)rềTfJđĐ
A.
5 . 21 2
5 .
 1 2
5.
 D. 1

0
.

Trang 3/7 – Mã đề thi 121
Câu 19:
Gọi , M
m
T ểẹảđĐ

T NđĐT ộôT ĐxIT ểwêT ộYđT đềFểT kôT ĐxIT ểwêT đềgT đềFểT rữMT ềôdT OPT
ì
rCO A
rCO

ì
x
y
x
 

 Khẳng
định nào sau đâ
y đúng?
A.
9
0.
M
m


B. 9
0.
M
m


C. 9
0.
M
m


D. 0
.
M
m


Câu 20:
Một
người thợ thủ công làm mô hình đèn lồng hình bát diện đều, mỗi cạnh của bát diện đó
được làm từ các que tre có độ dài
8
cm.
Hỏi

người đó cần bao nhiêu mét que tre để làm
100 cá
i
đèn ( giả sử mối nối giữa các que tre có độ dài không đáng kể )?
A.
96
m.
ộM 96
0 m.
sM 1
92 m.
eM 1
28 m.
s20OọDẳ
Một
chất điểm chuyển động theo quy luật
    2
3
1 m

.
6 s
t t t
 
Tìm thời điểm t (g
iây) mà tại đó
vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.
A.
2
.
t B. 0,
5
t .
C. 2
, 5
t .
D. 1 t .
Câu 22: Cho
2 l
og 5,
a
 2 l
og 9.
b
 B
iểu diễn của
2
40 l
og
3 P
 theo a và b là
A.
3
2 .
P
a b

 
21 1 3
.
2 P
a b

 
C. 3 . 2
a P b  D. 3

.
P
a b

 

Câu 23: Cho hai hàm số
  y
f x
 và   y
g x
 liên
tục trên đoạn
  =a

b
TkYxT z a

b
 ^
Q5
> O > e
x
x
x x

    
bằng
A.
4
.
ộM 1
.
sM 3
.
eM 2
.
s20OọCẳ
Cho
hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường
,
0, 1, 1
x y
e y x x

   
.
Thể tích vật thể
tròn xoay được tạo ra khi cho hình (H) quay quanh trục hoành bằng
A.
2
2
2
e

e
   B.   2
2
2
e

e
  
 C.
4
2
e  D.   2
2
2
e

e
  

Câu 28: Số phức

      2
2018
1

1 … 1
z i i i       
có phần ả
o bằng
A.
1
009
2

1.
 B. 1
009
2

1.
 C. 100
9
1

2 .
 D.   10
09
2

1 .


Câu 29:
Cho
hình chóp
.S

ABCD
TrqT
eIửTộôTềơđềTểềCxTrZđềT
6a T 6 S
A SB SD a

 
 P0


BAD
  Góc
giữa
đường thẳng
SA TkôTdồểTịềưđĐ
T
  S

CD
TfJđĐT
A.
30 . B. 6
0
.
C. 90 .D. 45 .

Trang 4/7 – Mã đề thi 121
Câu 30:
Trong
không gian
, Ox
yz
T rềCT

ềMxT exGdT
    0

=

Quý thầy cô và bạn đọc muốn đóng góp tài liệu hoặc bài viết cho website TOANPT, vui lòng gửi về:

1. Fanpage: Toán phổ thông

2. Email: admin@toanpt.com

Chúng tôi trận trọng mọi đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Xin cảm ơn!

Để lại nhận xét