Đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Vị trí tương đối trong không gian: mặt cầu

Lý thuyết tương giao đồ thị hai hàm số và bài tập

tiệm cận

Lý thuyết và bài tập tiệm cận của đồ thị hàm số

Phương trình đường thẳng trong không gian