đại số

Tìm giới hạn sau. Lim x dần về 0  của x bình phương cộng lnx tất cả chia cho x cộng 3 lnx

Để lại nhận xét

%d bloggers like this: