khảo sát, biện luận

cho hàm số y=-(x^3)-(3x^2)+4x+3m-2

a. khảo sát vẽ đồ thị hàm số với m=1

b. biện luận theo tham số thực k số nghiệm phương trình:

x^3+3x^2-4x=k

Để lại nhận xét