phương trình lượng giác

mọi người giải giúp mình bài này với

căn 3 cos3x= sinx + cosx

Để lại nhận xét