tìm m

cho hàm số y=(x+m)/(x+1) thỏa mãn min y +max y +16/3. tìm nhận định đúng:

A. 0<m<=2

B.2<m<=4

C.m<=o

D.m>4

Để lại nhận xét