tìm min,max

Tìm m để hàm số mx/(x^2+1) đạt GTLN tại x=1 trên đoạn [-2,2]

Có 1 trả lời

  1. \[y = \frac{{mx}}{{{x^2} + 1}}\,\,\,\left( {m \ne 0} \right)\]
    \[y’ = \frac{{ – m{x^2} + m}}{{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^2}}}\]
    \[y’ = 0 \Leftrightarrow – m{x^2} + m \Leftrightarrow x = \pm 1\,\]
    Lập bảng biến thiên bạn sẽ thấy để hàm số đạt cực đại tại x=1 trên đoạn [-2,2] thì khoảng từ (1;2), y’ phải mang dấu -, suy ra m>0.

Để lại nhận xét