One thought on “Toán 12

 1. Đặt \[t = {2^x}\,\,\left( {DK:t > 0} \right)\]

  Ta đươc phương trình: \[{t^2} – 2mt + 2m = 0\] (1)

  Để phương trình đề bài cho có 2 nghiệm thi phương trình (1) phải có 2 nghiêm dương. Giả sử hai nghiệm là t1 và t2. Khi đó ta có:

  \[\left[ \begin{array}{l}t = {t_1}\\t = {t_2}\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}{2^{{x_1}}} = {t_1}\\{2^{{x_2}}} = {t_2}\end{array} \right. \Rightarrow {2^{{x_1}}}{.2^{{x_2}}} = {t_1}.{t_2} = 2m\]
  \[\Leftrightarrow {2^{{x_1} + {x_2}}} = 2m \Leftrightarrow {2^3} = 2m \Leftrightarrow m = 4.\]

  Thử lại ta thấy với m = 4 thì phương trình (1) có hai nghiệm dương nên thỏa yêu cầu.

Để lại nhận xét

%d bloggers like this: