Tương Giao Của 2 Đồ Thị

nhờ thầy giải giúp:

Tìm m để đồ thị hàm số y = x^4 – m.x^2 + m – 1 cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt.

Có 1 trả lời

  1. Cách 1. Đồ thị hàm số \[y = {x^4} – m{x^2} + m – 1\] cắt Ox tại 4 điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình \[{x^4} – m{x^2} + m – 1 = 0\] có 4 nghiệm phân biệt. Bạn đặt \[t = {x^2}\] để đưa về phương trình bật hai và tìm m để phương trình bậc hai đó có hai nghiệm dương phân biệt. Đây là bài toán lớp 9.
    Cách 2. Đồ thị hàm số \[y = {x^4} – m{x^2} + m – 1\] cắt Ox tại 4 điểm phân biệt khi và chỉ khi hàm số có \[{y_{CD}}\] và \[{y_{CT}}\] trái dấu.
    Thầy gợi ý như vậy bạn thử giải xem nhé.

Để lại nhận xét