Xác định tính đúng sai, giải thích và lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau

a) A: ” ∀ x ∈ R, x^2 + x  + 2 > 0”

b) B: ” ∃ x ∈ Q, x^2 – x – 3 = 0”

c) C: ” ∃ x ∈ R+, x^2 < x”

Có 2 trả lời

  1. a) A: ” ∀ x ∈ R, x^2 + x  + 2 > 0”

    \[{x^2} + x + 2 = {x^2} + x + \frac{1}{4} + \frac{7}{4} = {\left( {x + \frac{1}{2}} \right)^2} + \frac{7}{4} > 0\,\forall x \in R\]

    Mệnh đề phủ định: \[\bar A:\exists x \in ,{x^2} + x + 2 < 0\,\]

  2. Hai câu còn lại tương tự. Phần này khá dễ nên bạn xem lại bài học cho kĩ rồi tự làm nhé

Để lại nhận xét