Xác suất

Chọn ngẫu nhiên hai số nguyên dương khác nhau và bé hơn 21

a) mô tả không gian mẫu

b) tính xác suất để hai số được chọn đều chia hết cho 5

Có 1 trả lời

  1. a. \[\Omega = \left\{ {\left( {i;j} \right)|i = \overline {1,20} ,j = \overline {1,20} ,i \ne j} \right\}\]
    b. \[\left| \Omega \right| = C_{20}^2\]
    Từ 1 đến 20 có 4 số chia hết cho 5 nên \[\left| {{\Omega _A}} \right| = C_4^2\]
    Từ đó bạn tính xác suất nhé!

Để lại nhận xét