33 Câu trắc nghiệm đại cương đường thẳng và mặt phẳng

Câu 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng:
A. Qua ba điểm không thẳng hàng có vô số mặt phẳng.
B. Qua hai điểm có một và chỉ một mặt phẳng.
C. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng sẽ có vô số điểm chung.
D. Trong không gian, một đường thẳng và một mặt phẳng có tối đa một điểm chung.
Câu 2. Để biểu diễn một hình trong không gian, quy tắc nào sau đây không đúng:
A. Hai đường thẳng song song biểu diễn bằng hai đường thẳng song song hoặc trùng.
B. Hai đoạn thẳng bằng nhau được biểu diễn bằng hai đường thẳng bằng nhau.
C. Đường trông thấy được biểu diễn bằng nét vẽ liền, đường bị khuất được biểu diễn bằng nét đứt đoạn.
D. Giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng.
Câu 3. Nếu hai mặt phẳng phân biệt có điểm chung thì tất cả những điểm chung của chúng sẽ nằm trên:
A. Một đường tròn.                                       B. Một đoạn thẳng.
C. Một đường thẳng.                        D. Nằm tùy ý.
Câu 4. Một mặt phẳng được xác định nếu biết:
A. Bốn điểm không thẳng hàng.                 B. Một điểm và một đường thẳng.
C. Hai đường thẳng.                                     D. Ba điểm không thẳng hàng.
Câu 5. Cho mp(P), điểm A thuộc mp(P) và điểm B không thuộc mp(P). Đường thẳng d đi qua hai điểm A và ${\rm{B}}{\rm{.}}$ Giữa d và (P) sẽ có:
A. Vô số điểm chung.                                  B. Đúng một điểm chung.
C. Ít nhất hai điểm chung.                           D. Nhiều hơn một điểm chung.
Câu 6. Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến $$d.$$ Trong (P) cho đường thẳng a, trong (Q) cho đường thẳng $b.$ Giả sử $$a \cap b = M$$, $$a \cap d = N$$, $$b \cap d = K$$. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Ba điểm M, N, K thẳng hàng.
B. Ba điểm M, N, K trùng nhau.
C. Ba điểm M, N, K lập thành tam giác cân.
D. Ba điểm M, N, K lập thành tam giác vuông.
Câu 7. Trong không gian cho mặt phẳng (P) và ba điểm A, B, C không nằm trong (P). Gọi M, N, K lần lượt là giao điểm của các đường thẳng AB, AC, BC với mặt phẳng (P). Khẳng định nào sau đây là đúng.
A. Ba điểm M, N, K thẳng hàng.
B. Ba điểm M, N, K trùng nhau.
C. Ba điểm M, N, K lập thành tam giác cân.
D. Ba điểm M, N, K lập thành tam giác vuông.
Câu 8. Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì ba đường thẳng đó:
A. Song song                                                 B. Trùng nhau
C. Đồng quy                                                  D. Không tồn tại ba đường thẳng như vậy.
Câu 9. Trong mặt phẳng (P) cho tứ giác lồi ${\rm{ABCD}}{\rm{.}}$ S là điểm nằm ngoài mặt phẳng (P). Hai đường thẳng nào sau đây cắt nhau:
A. SA và BC              B. SC và BD              C. SB và AD              D. AC và BD.
Câu 10. Trong mặt phẳng (P) cho tứ giác lồi ${\rm{ABCD}}{\rm{,}}$ S là điểm nằm ngoài mặt phẳng (P), O là giao điểm của AC và BD, M là trung điểm của ${\rm{SC}}{\rm{.}}$ Hai đường thẳng nào sau đây cắt nhau:
A. SO và AM B. AM và SB             C. BM và SD             D. DM và SB
Câu 11. Hình tứ diện có:
A. 4 cạnh                   B. 5 cạnh                    C. 6 cạnh                    D. 7 cạnh
Câu 12. Hình tứ diện có:
A. 4 đỉnh                    B. 5 đỉnh                    C. 6 đỉnh                    D. 7 đỉnh
Câu 13. Cho hình tứ diện ${\rm{ABCD}}{\rm{.}}$ Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. AB và CD cắt nhau.
B. Bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng.
C. Bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng.
D. AC và BD cắt nhau.
Câu 14. Các mặt của hình tứ diện là:
A. Tứ giác                  B. Tam giác               C. Hình bình hành    D. Hình vuông
Câu 15. Hình chóp tứ giác là hình chóp có:
A. Mặt bên là tứ giác                                    B. Tất cả các mặt là tứ giác
C. Mặt đáy là tứ giác                                    D. Bốn mặt là tứ giác
Câu 16. Cho hình chóp ${\rm{S}}{\rm{.ABCD}}{\rm{.}}$ Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là đường thẳng:
A. SA                          B. SB                          C. SC                          D. AC
Câu 17. Cho hình chóp ${\rm{S}}{\rm{.ABCD}}{\rm{.}}$ O là giao điểm của AC và ${\rm{BD}}{\rm{.}}$ Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAO) và (SBC) là đường thẳng:
A. SA                          B. SB                          C. SC                          D. SO
Câu 18. Cho hình chóp ${\rm{S}}{\rm{.ABCD}}{\rm{.}}$ O là giao điểm của AC và ${\rm{BD}}{\rm{.}}$ Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAO) và (SBD) là đường thẳng:
A. SA                          B. SB                          C. BD                          D. SO
Câu 19. Cho hình chóp ${\rm{S}}{\rm{.ABCD}}{\rm{.}}$ M là trung điểm của ${\rm{SB}}{\rm{.}}$ MD là giao tuyến của hai mặt phẳng nào?
A. (SMD) và (ABCD)                                  B. (SMD) và (SBD)
C. (BMD) và (SAD)                                     D. (AMD) và (SBD)
Câu 20. Cho tứ diện ${\rm{ABCD}}{\rm{.}}$ M, N lần lượt là trung điểm của CD và AD, G là trọng tâm tam giác ${\rm{ACD}}{\rm{.}}$ BG là giao tuyến của hai mặt phẳng nào?
A. (ABM) và (BCN)                         B. (ABM) và (BDM)
C. (BCN) và (ABC)                                      D. (BMN) và (ABD)
Câu 21. Cho tứ diện ${\rm{ABCD}}{\rm{.}}$ N, K lần lượt là trung điểm của AD và ${\rm{BC}}{\rm{.}}$ KN là giao tuyến của mặt phẳng (BNC) với mặt phẳng nào?
A. (ABC)                    B. (ABD)                    C. (AKD)                   D. (AKB)
Câu 22. Cho tứ diện ${\rm{ABCD}}{\rm{.}}$ Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và ${\rm{BC}}{\rm{.}}$ MN là giao tuyến của hai mặt phẳng nào?
A. (BMC) và (AND)                         B. (ABC) và (AND)
C. (BMC) và (ACD)                                     D. (BMN) và (ACD)
Câu 23. Cho hình chóp $${\rm{S}}{\rm{.ABCD}}$$ có đáy là hình bình hành. M, N lần lượt là trung điểm của BC và ${\rm{SD}}{\rm{.}}$ Giao tuyến của hai mặt phẳng (AMN) và (SCD) là:
A. Đường thẳng NI với I là giao điểm giữa SC và MN
B. Đường thẳng NI với I là giao điểm giữa SC và AM
C. Đường thẳng NI với I là giao điểm giữa CD và AM
D. Đường thẳng NI với I là giao điểm giữa CD và MN
Câu 24. Cho hình chóp $${\rm{S}}{\rm{.ABCD}}$$ đáy có tâm $${\rm{O}}{\rm{.}}$$ E là điểm nằm trên cạnh SC (E không trùng với S và C).  Gọi I là giao điểm của AE mặt phẳng (SBD). Khẳng định nào sau đây là đúng:
A. $$I = AE \cap SB$$                                            B. $$I = AE \cap SD$$
C. $$I = AE \cap SO$$                                            D. $$I = AE \cap SC$$
Câu 25. Cho hình chóp $${\rm{S}}{\rm{.ABCD}}$$ đáy có tâm $${\rm{O}}{\rm{.}}$$ N là trung điểm của ${\rm{SD}}{\rm{.}}$ Đường thẳng ON nằm trong mặt phẳng nào sau đây?
A. (ANB)                   B. (BNC)                    C. (SAC)                    D. (SBD)
Câu 26. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng cho trước.
B. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một đường thẳng và hai điểm không nằm trên đường thẳng đó.
C. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng không chứa điểm đó.
D. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng chứa điểm đó.
Câu 27. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một thì đồng quy.
B. Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một thì đồng phẳng.
C. Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một và không đồng phẳng thì đồng quy.
D. Ba đường thẳng đồng quy thì đồng phẳng.
Câu 28. Trong bốn cách biểu diễn hình tứ diện dưới đây, hãy chọn phát biểu đúng?
tu-dien - đại cương đường thẳng và mặt phẳng
A. Chỉ cách (I) và (II) đúng.                        B. Chỉ cách (I) đúng.
C. Cả 4 cách đều đúng.                                D. Không có cách nào đúng.
Câu 29. Cho hình chóp $${\rm{S}}{\rm{.ABC}}{\rm{.}}$$ Gọi M, N, K, E lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, ${\rm{BC}}{\rm{.}}$ Hãy chọn phát biểu đúng:
A. Bốn điểm M, N, K, E đồng phẳng.
B. Bốn điểm M, N, K, C đồng phẳng.
C. Bốn điểm M, N, A, C đồng phẳng.
D. Bốn điểm M, K, A, C đồng phẳng.
Câu 30. Cho hình chóp $${\rm{S}}{\rm{.ABCD}}$$ đáy có tâm O, M là một điểm trên cạnh ${\rm{SA}}{\rm{.}}$Gọi I là giao điểm giữa MC và ${\rm{SO}}{\rm{.}}$ Giao điểm giữa SD và mặt phẳng (MBC) là:
A. Giao điểm giữa SD và BC                      B. Giao điểm giữa SD và BI
C. Giao điểm giữa SD và BM                      D. Giao điểm giữa SD và MC

Câu 31. Cho hình chóp $${\rm{S}}{\rm{.ABCD}}$$ có hình vẽ dưới đây:
hinh-chop-đại cương đường thẳng và mặt phẳng
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A. Nét vẽ BE sai.                                          B. SO và ED cắt nhau.
C. SO và EC cắt nhau.                                  D. Bốn điểm E, B, C, D không đồng phẳng.
Câu 32. Cho hình chóp $${\rm{S}}{\rm{.ABCD}}$$ đáy có tâm O, M là một điểm trên cạnh ${\rm{AB}}$(M không trùng với A và B). Giao tuyến giữa hai mặt phẳng (SMO) và (SCD) là:
A. SC
B. SD
C. Đường thẳng SI với I là giao điểm giữa MO và SC
D. Đường thẳng SI với I là giao điểm giữa MO và CD
Câu 33. Cho hình chóp $${\rm{S}}{\rm{.ABCD}}$$có đáy là hình bình hành. Lấy điểm E trên cạnh AC (E không trung với A và C). Giao điểm giữa AB và mặt phẳng (SED) là:
A. Giao điểm giữa AB và SE
B. Giao điểm giữa AB và ED
C. Giao điểm giữa AB và SD
D. Giao điểm giữa AB và EC.

Quý thầy cô và bạn đọc muốn đóng góp tài liệu hoặc bài viết cho website TOANPT, vui lòng gửi về:

1. Fanpage: Toán phổ thông

2. Email: admin@toanpt.com

Chúng tôi trận trọng mọi đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Xin cảm ơn!

Để lại nhận xét