10 câu hỏi trắc nghiệm tập xác định của hàm số – lớp 10

Họ và tên*

Lớp (Học sinh trường THPT Hàm Thuận Bắc)

Email*

Câu 1. Tập xác định của hàm số $y={{x}^{2}}+2x$ là
A. $\mathbb{R}\backslash \left\{ 0;-2 \right\}.$
B. $\mathbb{R}.$
C. $\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}.$
D. $\left\{ 0;-2 \right\}.$
Câu 2. Tập xác định của hàm số $y=\sqrt{x-2}$ là
A. $\left( 2;+\infty \right).$
B. $\left( -\infty ;2 \right).$
C. $\left[ 2;+\infty \right).$
D. $\left( -\infty ;2 \right].$
Câu 3. Tập xác định của hàm số $y=\frac{x-2}{6-2x}$ là
A. $\mathbb{R}\backslash \left\{ 3 \right\}.$
B. $\mathbb{R}.$
C. $\left( -\infty ;3 \right).$
D. $\left( -\infty ;3 \right].$
Câu 4. Tập xác định của hàm số $y=\frac{1}{\sqrt{5-x}}$ là
A. $\left( -\infty ;5 \right].$
B. $\mathbb{R}\backslash \left\{ 5 \right\}.$
C. $\left( -\infty ;5 \right).$
D. $\left( 5;+\infty \right).$
Câu 5. Tập xác định của hàm số $y=\sqrt{x+4}-\frac{1}{x}$ là
A. $\left( -\infty ;4 \right]\backslash \left\{ 0 \right\}.$
B. $\left[ -4;+\infty \right).$
C. $\left( -\infty ;-4 \right).$
D. $\left[ -4;+\infty \right)\backslash \left\{ 0 \right\}.$
Câu 6. Tập xác định của hàm số $y=\frac{1+\sqrt{2x-10}}{{{x}^{2}}-7x+6}$ là
A. $\left[ 5;+\infty \right)\backslash \left\{ 6 \right\}.$
B. $\left[ 5;+\infty \right).$
C. $\mathbb{R}\backslash \left\{ 1;6 \right\}.$
D. $\left[ 5;+\infty \right)\backslash \left\{ 1 \right\}.$
Câu 7. Hàm số nào sau đây có tập xác định là $\mathbb{R}?$
A. $y=\frac{1}{x-1}.$
B. $y=\frac{1}{{{x}^{2}}+1}.$
C. $y=\frac{1}{\sqrt{x}}.$
D. $y=\frac{1}{|x|}.$
Câu 8. Tìm tham số $m$ để hàm số $y=\sqrt{-2x+m}$ có tập xác định là $\left( -\infty ;4 \right].$
A. $m=4.$
B. $m=-8.$
C. $m=-4.$
D. $m=8.$
Câu 9. Tìm tham số $m$ để hàm số $y=\frac{1}{{{x}^{2}}-2x+m}$ có tập xác định là $\mathbb{R}.$
A. $m\in \left( 1;+\infty \right).$
B. $m\in \mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}.$
C. $m\in \left( -\infty ;1 \right).$
D. $m\in \mathbb{R}.$
Câu 10. Tìm tham số $a$ để hàm số $y=\sqrt{x-a}+\frac{1}{\sqrt{a-4x}}$ xác định trên $\left[ -5;-2 \right].$
A. $a\in \left[ -8;-5 \right].$
B. $a\in \left( -\infty ;-5 \right).$
C. $a\in \left( -8;+\infty \right).$
D. $a\in \left( -8;-5 \right].$

Quý thầy cô và bạn đọc muốn đóng góp tài liệu hoặc bài viết cho website TOANPT, vui lòng gửi về:

1. Fanpage: Toán phổ thông

2. Email: admin@toanpt.com

Chúng tôi trận trọng mọi đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Xin cảm ơn!

Để lại nhận xét