Họ và tên*

Lớp (Học sinh trường THPT Hàm Thuận Bắc)

Email*

Câu 1. Số cách chọn 5 nam và 4 nữ từ một nhóm gồm 7 nam và 8 nữ
A. 4233600
B. 1960
C. 6544800
D. 1470
Câu 2. Số cách xếp 2 bạn nam và 3 bạn nữ thành một hàng dọc là:
A. 12
B. 24
C. 120
D. 6
Câu 3. Số cách dán 4 tem thư khác nhau vào 6 bì thư khác nhau (mỗi bì thư chỉ dán một tem).
A. 15
B. 360
C. 10
D. 24
Câu 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 có thể lập được từ các chữ số 1; 3; 5; 6; 8.
A. 24
B. 18
C. 60
D. 8
Câu 5. Có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh trong 10 học sinh đi trực nhật.
A. $A_{10}^4$
B. $A_{10}^4.4!$
C. $C_{10}^4.4!$
D. $C_{10}^4$
Câu 6. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 5; 6; 9.
A. 256
B. 1296
C. 864
D. 240
Câu 7. Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9.
A. 1470
B. 840
C. 32
D. 1680
Câu 8. Số cách chọn 3 cặp khiêu vũ nam nữ từ 4 nam và 7 nữ là:
A. $C_4^3.C_7^3$
B. $C_4^3.A_7^3$
C. $3!A_4^3.A_7^3$
D. $3!C_4^3.A_7^3$
Câu 9. Trong mặt phẳng cho 6 điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng, hỏi có thể lập được bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc các đỉnh đã cho.
A. 20
B. 120
C. 18
D. 216
Câu 10. Có bao nhiêu cách xếp 3 quyển sách toán khác nhau, 4 quyển sách lý khác nhau, 2 quyển sách văn khác nhau lên một kệ dài sao cho các sách cùng môn kề nhau.
A. 1728
B. 288
C. 504
D. 9!

Để lại nhận xét

%d bloggers like this: