[Trắc nghiệm online] 15 câu trắc nghiệm ôn tập chương 2 hình học 11

Họ và tên*

Lớp (Học sinh trường THPT Hàm Thuận Bắc)

Email*

Câu 1. Cho hình chóp S.ABCD, g ọi $O$ là giao điểm của AC và BD Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAO) và (SBD) là đường thẳng
A. SA
B. SB
C. SD
D. SO
Câu 2. Có bao nhiêu cách xác định một mặt phẳng?
A. $3.$
B. $4.$
C. $2.$
D. $5.$
Câu 3. Hình chóp tứ giác có bao nhiêu cạnh?
A. $6.$
B. $10.$
C. $4.$
D. $8.$
Câu 4. Điền vào dấu ba chấm để được mệnh đề đúng: “Nếu đường thẳng $d$ … và … với đường thẳng $\Delta $ nằm trong $\left( \alpha \right)$ thì $d$ song song với $\left( \alpha \right).$ ”
A. nằm trong mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ / song song.
B. không nằm trong mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ / song song.
C. nằm trong mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ / không song song.
D. không nằm trong mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ / không song song.
Câu 5. Cho tứ diện ABCD, g ọi $N,K$ lần lượt là trung điểm của $AD$ và $BC$. $KN$ là giao tuyến của mặt phẳng $\left( BNC \right)$ với mặt phẳng nào?
A. $\left( ABC \right).$
B. $\left( ABD \right).$
C. $\left( AKD \right).$
D. $\left( AKB \right).$
Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy có tâm $O.$ Gọi $E$ là điểm nằm trên cạnh $SC$ ( $E$ không trùng với $S$ và $C$ ). Gọi $I$ là giao điểm của $AE$ mặt phẳng $\left( SBD \right).$ Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $I=AE\cap SB$
B. $I=AE\cap SD$
C. $I=AE\cap SO$
D. $I=AE\cap SC$
Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Lấy điểm $E$ trên đoạn $AC$ ( $E$ không trung với $A$ và $C$ ). Giao điểm giữa $AB$ và mặt phẳng $\left( SED \right)$ là
A. Giao điểm giữa $AB$ và $SE$
B. Giao điểm giữa $AB$ và $ED$
C. Giao điểm giữa $AB$ và $SD$
D. Giao điểm giữa $AB$ và $EC$
Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi $M,\text{ }N$ lần lượt là trung điểm của $SB$ và $SA $ . Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. $MN\text{// }SC$
B. $MN\text{// }SD$
C. $MN\text{// }AD$
D. $MN\text{// }DC$
Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi $G$ là trọng tâm của tam giác $SCD,$ $M$ là trung điểm của $SA,$ $N$ là một điểm trên cạnh $BC$. Cặp đường thẳng nào sau đây không chéo nhau?
A. $AG$ và $MC$
B. $NG$ và $MC$
C. $MN$ và $AG$
D. $BG$ và $AC$
Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. $AB\,\,\text{//}\,\,(SCD)$
B. $AD\,\,\text{//}\,\,(SBC)$
C. $AC\,\,\text{//}\,\,(SBD)$
D. $BC\,\,\text{//}\,\,(SAD)$
Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang, đáy lớn $AD$. Gọi $M,\text{ }N,\text{ }P$ lần lượt là trung điểm của $AB,\text{ }CD$ và $SA$. Gọi $H$ là giao điểm của $MN$ và $AC$. Mặt phẳng $\left( SBC \right)$ không song song với đường thẳng nào sau đây?
A. $PD$
B. $PH$
C. $MN$
D. $PM$
Câu 12. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $M,\text{ }N,\text{ }E,\text{ }F$ lần lượt là trung điểm của $BD,\text{ }CD,\text{ }BC$ và $AC$. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. $EF\,\,\text{//}\,\,(AMD).$
B. $BF\,\,\text{//}\,\,(AMN).$
C. $AM\,\,\text{//}\,\,(NEF).$
D. $FN\,\,\text{//}\,\,(ABM).$
Câu 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, $M$ là trung điểm của $SA $ . Giao tuyến của hai mặt phẳng $\left( MDC \right)$ và $\left( SAB \right)$ là đường thẳng
A. qua $M$ và song song với $AD $ .
B. qua $S$ và song song với $DB$ .
C. qua $S$ và song song với $AC $ .
D. qua $M$ và song song với $AB $ .
Câu 14. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong không gian?
A. $2.$
B. $3.$
C. $4.$
D. $5.$
Câu 15. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm $O,$ $M$ là trung điểm của $SA $ . Đường thẳng $MO$ song song với mặt phẳng
A. $\left( SAB \right).$
B. $\left( SBC \right).$
C. $\left( SAC \right).$
D. $\left( SBD \right).$

Quý thầy cô và bạn đọc muốn đóng góp tài liệu hoặc bài viết cho website TOANPT, vui lòng gửi về:

1. Fanpage: Toán phổ thông

2. Email: admin@toanpt.com

Chúng tôi trận trọng mọi đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Xin cảm ơn!

Để lại nhận xét