Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Các dạng toán cực trị hàm số cơ bản và nâng cao

Các phương pháp tìm cực trị của hàm số

Bài toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số